رباعیات و دو بیتی ولی اله بایبوردی

به خدمت خلق باشی ای بشر خاک

     به زیور عقل آرایی خودی را
                  توکل بر خدایی کن که یکتا

                          به خدمت خلق باشی ای بشر خاک
                                             
چو هر یک انبیا احکام اجرا


[ بازدید : 5 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:44 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

به افتخار کنی یاد زنده دورانی

دهن کجی به که هان ای عزیز می دانی
             حقیقتی نه نهان آشکار پنهانی

                          محقق است که ذوالقرن دان همان کوروش
                                       
به افتخار کنی یاد زنده دورانی


[ بازدید : 5 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:41 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

معارف کسب کن علمی بیفزا

                                           برون از جهل تجاهل عارفی ها
                                  معارف کسب کن علمی بیفزا

                   جهان افسون فسانه لا عزیزان
      نظر تاریخ را تاریخ گویا


[ بازدید : 5 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:40 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

هویت هر کسی در طول تاریخ

تمدن با اثرهایش هویدا
         اثر آثار گیتی را مهیا

هویت هر کسی در طول تاریخ
          به فرهنگی نمایان لمس جانا


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:38 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

حقایق را چه گویم ای فلک جان


                                      چرا کتمان هویت را عزیزان
                         که هر حاکم عدالت ورز دوران

               عدالت ورز عادل لا که انکار
   حقایق را چه گویم ای فلک جان


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:37 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

نه امدادی نه دادی عدل پنهان

شکایت از تو دارم ای فلک جان
              چه علت مرد تاریخی نهان هان

                        درون آتش جهانی مانده تنها
                                     نه امدادی نه دادی عدل پنهان[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:36 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

به پنهانی عدالت افتخاری

به پنهانی عدالت افتخاری
                 ریایی لا حقیقی اختیاری

        کسی عادل به خدمت خلق گیتی
                          
ازا خدمت نخواهد امتیازی


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:32 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

نیست لازم یک وجب آب آدمی

    نیم سانتی متر بالا چشم آب
                
آدمی را غرق سازد ای حباب

                                 نیست لازم یک وجب آب آدمی
                                                  
غرق در دنیا فنا عالیجناب


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:31 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

کرد مچاله جسم را عشق جه کار می توان

   عاشق دل شکسته ام کنج خراب مانده ای
               خسته دلم نه خسته ام روح ز جسم خسته ای

                            کرد مچاله جسم را عشق جه کار می توان
                                       
زاده عشق گشته ام از در عشق رانده ای


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:29 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

بی حال به کنج خانه افتان

تا کی غم دل کنیم پنهان
                       خلقی به خروش گشته نالان

            له گشته به زیر پا چه گویم
                          بی حال به کنج خانه افتان


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:19 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

امداد رسی نشد که فریاد

                                فریاد کشان کسی به امداد
                                امداد رسی نشد که فریاد

               خواهان کمک از این و از آن
                دادی بکشید دادگر یاد


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:18 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ای جلوه حیات جاودانی

                                            آرامش دل قرار یابد
                           از خفته دلان فرار باید

            ای جلوه حیات جاودانی
   بیدار دلی ز راه آید


[ بازدید : 5 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:17 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

پروانه حکایت عشق آغاز

                                            ماییم به دور هم میان شمع
                               گرد آمده دور شمع با جمع

        پروانه حکایت عشق آغاز
هر کس بشنید گفته را سمع


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:15 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

شکر ایزد عافیت ایام طی

                            یاد مرگی می کنم ایام پی
               با گذر ایام دوران یاد دی

                      تجربت حاصل شود شادی کنان
                                        شکر ایزد عافیت ایام طی


[ بازدید : 4 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 21:14 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

با مصوت لا شروعی واژه ها ای خوش کلام

             هر یک از آحاد ایرانی هنر را پارسی
                        گاه صامت گه مصوت رسم خط فارسی
                              با مصوت لا شروعی واژه ها ای خوش کلام
                                        چون که با صامت شروعی واژه های پارسی


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:27 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ده به ما آن حیات آبی را

   باده ای ده صبوح ای ساقی
                  تا فدا روح باشدش باقی

                              ده به ما آن حیات آبی را
                                        چون نبی خضر در جهان نامی


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:25 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

جرعه اش مرده دل کند احیا

                                           نیستی هست می شود جانا
                                با دمی بازدم گواه تو را

                    ای بشر خاک باده عرفانی
          جرعه اش مرده دل کند احیا


[ بازدید : 2 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:23 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

چون جدا جان به سیر هر جانب

                       ساقیا باده ای دهی صافی
که به خوردن جدا ز تن جانی

                چون جدا جان به سیر هر جانب
تا جهت مستقیم ره یابی


[ بازدید : 2 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:22 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

آن چنان جلوه صبحدم که دلا

                                ماه زیبا رخی که جلوه گری
                     همچو خورشید عالمی نگری

           آن چنان جلوه صبحدم که دلا
زلف افشان چو ماه جلوه پری


[ بازدید : 3 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:21 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

که به یک جرعه ای جدا ز وجود

دست افشان به جام می که نگاه
             پای کوبان طلب پیاله ز ماه

                    که به یک جرعه ای جدا ز وجود
                             فارغ از جسم دوری از صد آه


[ بازدید : 5 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 15:19 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]