رباعیات و دو بیتی ولی اله بایبوردی

قطره ای بود ذره در ره آب


قطره ای بود ذره در ره آب
رو به دریا نمود چون مهتاب

هاله ای بود در میان شموس
شمس تبریز در وجودش ناب


[ بازدید : 10 ]

[ شنبه 19 اسفند 1396 ] [ 9:25 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

خاک شو ای دیده بینای ما

خاک شو ای دیده بینای ما
ای شفاعت خواه سقای ولا

ما بدون تو جهان را می زنیم
ای حیات جمله شیدای علا


[ بازدید : 16 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:40 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

دیده ام ذره بی حد مستور

در نهان خانه محراب سجود
دیده ام ذره بی حد مستور

در مسیر کشش پرتو نور
رقص رقصان و غزلخوان با عود


[ بازدید : 15 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:39 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

خواهم که پرده از دل خود بر کشی برون

عارف نگاه مست تو در سینه ام نگار
ورد دعای روز و شبت پیکرم نزار

خواهم که پرده از دل خود بر کشی برون
تا بیندی زمین و زمان دیده ام نثار


[ بازدید : 14 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:38 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

با صد سبو به خوان تو آوازه گشته ام

مستانه در دیار تو آواره گشته ام
با صد سبو به خوان تو آوازه گشته ام

ای مدعی خدا به نظر کیمیای ما
در کار او به دید تو دردانه گشته ام


[ بازدید : 10 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:36 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ای ولی فرزند پاک مصطفا

جسم پیر و روح شاد و درد و آه
فاطمه دیدار برد بیند صفا

ای ولی فرزند پاک مصطفا
 جرعه نوشاند دلی را از وفا


[ بازدید : 11 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:35 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

مونسم گشتی ندانستم به راه

در حریم عقل جان کندم اله
مونسم گشتی ندانستم به راه

سیر کردم دیدمت نقش وجود
واله و سرمست خواندم سرّ آه


[ بازدید : 10 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:34 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

دریدم جامه تلبیس دل را

دریدم جامه تلبیس دل را
رهاندم جلوه شب ریس دل را

بدیدم ماهتاب حسن دل را
پراندم ز آشیان گل گیس دل را


[ بازدید : 10 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:33 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

دریا دلم نگاه پریوش دلم ربود

دریا دلم نگاه پریوش دلم ربود
با صد حیل ضمیر سماواتیم ربود

دردا نگاه نیست کلید جهالت ام
کاری است ناتوان که دو بیناییم ربود


[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:32 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ای ولی الله حی لم یزل

ای ولی الله حی لم یزل
فاتح گنجینه سرّ ازل

ما همه مشتاق دیدار تو ایم
ای ولی الله ای عزّ دول


[ بازدید : 9 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:31 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

آفتاب هسته کون و زمان

آفتاب هسته کون و زمان
هست پیش تو ولی الله نهان

دیگران غیر مست در پیش تو
جانب استاد گیرند در جهان


[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:30 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ای ولی الله مشتاقم تویی

ای ولی الله مشتاقم تویی
مونس جان بخش مستانم تویی

در نگاه خسته دور و زمان
آفتاب هستی جانم تویی


[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:29 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

عشق صحرای وجود است ای ولی

عشق صحرای وجود است ای ولی
مالک الملک سجود است ای ولی

آشنا ساز دل مخروب ها
نور عشق است و صعود است ای ولی


[ بازدید : 8 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:29 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

در حریم کعبه آوای انا الحق می زنم

در حریم کعبه آوای انا الحق می زنم
ماهتاب دل به تسبیح اناالحق می خرم

شب نشین کعبه دل بود ما را مدتی
فارغ از حسن جهان لبیک و الحق می زنم


[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:27 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

دور دور خط ساقی و مسیر ملکوت

خنده صبح قیامت غم کاشانه بسوخت
هاتف خوش خبر آیین حکیمانه بدوخت

دور دور خط ساقی و مسیر ملکوت
حاکم پیر صفت کوبه میخانه بکوفت


[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:26 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

که صبح صادق از کاذب نمایان

دلا مهر حبیب ام گشته دل سوز
به نصف شب زند هو هوی هر روز

که صبح صادق از کاذب نمایان
دل گمگشته ام رفته ز دیروز


[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:26 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

میان دلبران غمخانه ام کیست

دلی دارم که غمخوارم شب و روز
به یاد دل خریدارم تب و سوز

میان دلبران غمخانه ام کیست
ندا زد دل همان معشوق لب دوز


[ بازدید : 5 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:25 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

در نصفه های شب رخ مهتاب سینه را

در نصفه های شب رخ مهتاب سینه را
با صد هزار زلف خماری سپیده را

هجران عشق هاتف مستی نزول عیش
دیدم طلوع شعشعه صبح تیره را


[ بازدید : 4 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:24 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

شب وصال تو را آسمان به یاد آرد

شب وصال تو را آسمان به یاد آرد
نگاه مست تو را عارفان به یاد آرد

پرنده عاشق هستی نگاه مهر تو را
همای خرقه نشین عاشقان به یاد آرد


[ بازدید : 5 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:23 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ما را ولی به غیر قلم راه چاره نیست

این نغمه ها که سمبل عشاق زندگی است
ما را ولی به غیر قلم راه چاره نیست

در محفل زمان دو سه پروانه مرده اند
ما را به جز نگاه زمان هیچ کاره نیست


[ بازدید : 5 ]

[ يکشنبه 6 اسفند 1396 ] [ 14:22 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]